ผู้บริหาร
โครงสร้างศูนย์ฯ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ดาวน์โหลดเอกสาร
แบบสอบถาม  หน้าแรก     ภาพกิจกรรม 

ภาพกิจกรรม
ภาพกิจกรรม  
วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมเป็นกรรมการประเมินข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายบริหารสถานศึกษา) นางสาวนงนภัส ทะลาสี รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร (ผู้รับการประเมิน) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสกลนคร
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะครู ร่วมเป็นเกียรตินิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผล ห้องเรียนคู่ขนานสำหรับบุคคลออทิสติก ณ โรงเรียนบ้านบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีคณะกรรมการนิเทศ ดังนี้ 1. ดร.วิชุดา โชคภูเขียว ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 2. นายชัยธวัช สารทถาพร รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 3. นางสาวปวีณา ใจขันทะ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 4. นางสาวมินตรา ผูกพัน ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี
วันพฤหัสบดี ที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นางสาวไทยบึงกาฬและทีมงาน ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ และได้นำขนมและนม แจกให้กับนักเรียน ในโอกาสนี้ นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
วันอังคาร ที่ 21 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ร่วมโครงการออกหน่วย “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม ตำบลโนนสว่าง อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ เพื่อให้บริการประชาชน และไม่ทอดทิ้งประชาชนชาวจังหวัดบึงกาฬ โดยนายนฤชา โฆษาศิวิไลซ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดโครงการ
วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (สายบริหารสถานศึกษา) ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฏฐ์ชุดา ชาวบ้านตาด รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ โดยมีคณะกรรการประเมินดังนี้ 1. นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ (ประธานกรรมการ) 2. นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุดรธานี ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา (กรรมการ) และ 3. นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเลย ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีวิทยฐานะไม่ต่ำกว่าวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (กรรมการ) ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
เมื่อวันที่ 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยคณะครู ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการ จัดการศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ เครือข่าย 9 สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีของบุคลากรและเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ณ วิวดีแลนด์ รีสอร์ท อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ พร้อมคณะครูนำนักเรียนร่วมแสดงความสามารถ และจัดนิทรรศการในงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2565 จังหวัดบึงกาฬ โดย นายอนันต์ จรุงโรจน์รัศมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดบึงกาฬ ประจำปี 2565 “การปฏิรูปสู่การพัฒนาเพื่อคนทั้งมวล : พลังนวัตกรรมสู่โลกที่เข้าถึงได้ และเป็นธรรม” ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมบีเค เพลส จังหวัดบึงกาฬ
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ดำเนินการประชุมประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 โดย นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการ เป็นประธาน พร้อมมอบสวัสดิการ ให้กับครูและบุคลากร และจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้รับการประสานงานจากมูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) นำเก้าอี้ล้อเข็ญไปมอบให้กับนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ ในอำเภอเซกา และอำเภอ ศรีวิไล รวมจำนวน 3 คน
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ.2566 ผู้ใหญ่ใจดี ผู้บริหารและคณะข้าราชการตำรวจน้ำ เลี้ยงอาหารกลางวันรวมเป็นจำนวนเงินสามพันบาท และมอบขนม ผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับนักเรียน ในโอกาสนี้ นางสาวพนารัตน์ มาลีลัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนักเรียน ผู้ปกครอง และคณะครู จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

 ก่อนหน้า [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ต่อไป
คลังสื่อออนไลน์
เทคนิคทางกายภาพบำบัด
ปฏิทินกิจกรรม
มิถุนายน 2566
อา พฤ
28 29 30 31 1 2 3
4 5 67 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
วันที่ 6 มิถุนายน 2566
FackBook YouTube
สถิติการเข้าใช้งาน
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 35.172.164.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 432,604

 
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ
Tel : 042-490649
Email : Buengkan_Se@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.